skip to Main Content

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Vară plină de cadouri și 25% reducere pentru înființări firme online!”

Perioada Campaniei: 8.07.2022-8.08.2022

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei este WEM CONSULTING S.R.L., (denumită în continuare„Organizatorul”) cu sediul social in Mun. Iasi, Sos. Nicolina, nr. 10, biroul 4.5, et. 2, Jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2958/2019, C.U.I. 41644602, Cont: RO11INGB0000999912030459, deschis la ING BANK, Tel: 0746 080 215, E-mail: juridic.online@expertmind.ro.

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, prezentate în cele ce urmează (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil la adresa web: https://infiintarifirmeonline.ro/ perioada Campaniei Promoţionale.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe web https://www.infiintarifirmeonline.ro/

şi/sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/expertmind.contabilitate
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a
modificărilor de către participanţi, atâta timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.

SECŢ IUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfăşoară online, pe pagina de Facebook

SECŢ IUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la data de 8.07 2022, ora 10:00 şi se va desfăşura până la data de 7.08.2022, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).
Înainte de începerea Campaniei Promoţionale şi după încetarea duratei Campaniei Promoţionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de terminarea a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adiţional la prezentul Regulament şi va intra în vigoare de la data publicării acestuia.
După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

SECŢ IUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România si care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”). Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, colaboratorii implicati și nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o
demonstra cu probe.

SECŢ IUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară exclusiv online pe pagina website infiintarifirmeonline.ro, si retelele sociale de Facebook, Instagram si Likedin ale Centrului de afaceri Expert Mind. Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune. Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat în cadrul acestei secțiuni.
Mecanism de participare:
Pentru a fi înscris în tragerea la sorți din cadrul campaniei „Vară plină de cadouri și 25% reducere pentru înființări firme online!”, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Să achiziționeze serviciul de înfiintare SRL sau PFA de pe siteul infiintarifirmeonline.ro în perioada 8.07.2022 – 8.08.2022 si astfel se înscrie la concurs.
2. Să dea like paginii de Facebook a Centrului de afaceri Expert Mind.

Premiile campaniei:
La finalul concursului va fi desemnat un singur câștigător, iar restul participanților pot beneficia de vouchere cadou, oferite după înființarea firmei, astfel:

Premiu:
Cazare pentru 2 nopti, în camera cu pat matrimonial pentru 2 persoane la pensiunea Casa del Flor la Costinesti în valoare de 360, premiu oferit prin tragere la sorți a numelor tuturor participanților înscriși, acțiune realizată în data de 10.08.2022

Vouchere cadou
1 lună de contabilitate – GRATUIT
Plan financiar personalizat pentru a ști cum să-ți gestionezi inteligent banii – 15% reducere

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR
6.1 Acordarea premiilor
Premiul se acorda prin tragere la sorti pe site-ul https://www.random.org/ dintre toti participantii eligibili care au intrat in campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate in Sectiunea 5.
Tragerea la sorți va fi efectuata in data de 10.08.2022 si poza cu extragerea numelui marelui castigator si a unei  rezerve va fi afișată pe pagina de Facebook până cel târziu la ora 17.30.
Premiile acordate nu se pot converti în bani.
6.2 Validarea câstigătorilor şi revendicarea premiilor
În urma tragerii la sorţi electronice, va fi desemnat 1 castigator şi 1 rezervă.
Numele acestora vor fi anunțate pe pagina Facebook pe data de 10.08.2022 si poza extragerii cu numelui marelui castigator si a rezervei va fi afișată pe pagina de Facebook până cel târziu la ora 17.30.

În sensul revendicării premiului, castigatorul anuntat pe pagina de Facebook va trimite pana pe data de 12.08.2022, pana la cel tarziu ora 12:00, un mesaj de confirmare pe pagina facebook Centrul de afaceri Expert Mind. Mesajul va contine obligatoriu:

numele şi prenumele complet al câştigătorului si a persoanei care doreste sa il insoteasca;
adresa de e-mail;
numărul de telefon la care poate fi contactat.

După primirea mesajului de confirmare, un reprezentant al Organizatorului va contacta potentialul castigator desemnat și îl va anunța asupra câștigului.
Premiul va fi livrat de catre Expert Mind in termen de 2 zile lucratoare de la primirea datelor de livrare de la castigator.
Persoana care nu revendica premiul nu va fi confirmata, iar locul lor va fi luat de rezerva. Rezerva va fi contactata telefonic sau pe e-mail de către Organizator.
Rezerva are la dispoziție 48 de ore pentru a transmite datele solicitate.
Premiul nerevendicate după contactarea rezervei se anulează.

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA CÂ ŞTIGĂTORILOR
7.1 Numele castigatorului validat şi premiul câştigat va fi comunicat pe pagina
Facebook https://www.facebook.com/expertmind.contabilitate pe 11 august 2022, până la cel mult ora 17:30.
7.2. Numele câştigatorului şi premiul câştigat în cadrul Campaniei vor fi
publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
8.2. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicata, cu modificările ulterioare.
SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa, exonerează Organizatorul de orice răspundere.
SECŢ IUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢ IALITATEA DATELOR
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscrişi în Campanie sunt deacord cu toate prevederile Regulamentului şi îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca
datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea inscrierii in Campanie. Organizatorul şi Agenţia garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. La cererea expresă a câştigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului la adresa Soseaua Nicolina, nr. 10, interfon 7, et. 2, cladirea Expert Mind, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. Datele cu caracter personalcolectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terţi, cu excepţia partenerilor contractuali implicaţi în desfăşurarea Campaniei şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
Castigatorul, prin acceptul premiului, este de acord sa transmită ulterior fotografii cu premiul câştigat, pe care Organizatorul le poate folosi ulterior ȋn mediul online şi pe paginile sociale proprii.

SECŢIUNEA 11. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresă: EXPERT MIND IASI Soseaua Nicolina, nr. 10, interfon 7, et. 2, cladirea Expert Mind, Iasi. în termen de maxim 2 (două) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestaţie.
Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECŢ IUNEA 12. FORŢA MAJORĂ
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Cod civil.
Organizatorul, daca invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢ IONALE
Informaţii suplimentare, precum şi Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile la adresa web https://infiintarifirmeonline.ro

Back To Top